Общи условия за използване на Информер БГ

Собственик на този сайт е Евро Адвайзър ЕООД.. Настоящия документ съдържа условията, при които Евро Адвайзър ЕООД. предоставя на потребителите достъп до информацията и услугите на електронен портал Informer.bg – домейн Informer.bg и поддомейни от трето ниво (именувани по-нататък Информер БГ).

1. Потребител на информацията и услугите на Информер БГ по смисъла на настоящите Условия е всяко лице, което използва и/или разглежда системата или е осъществило друг достъп до ресурсите на Информер БГ.

Потребителите автоматично възприемат и безусловно се съгласяват с настоящите Условия при всяко разглеждане и/или използване на информацията и/или услугите предоставени от Информер БГ .

Потребителите са длъжни да не извършват действия променящи по какъвто и да е начин съдържанието, програмния код, бази данни и дизайна на Информер БГ, освен в случаите изрично посочени като възможни действия за Редакторите на категории в Информер БГ.

2. Евро Адвайзър ЕООД. и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта, както и за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги и/или информация.

Информационните страници на Информер БГ съдържат препратки (хипервръзки) към други ресурси в интернет-мрежата. Евро Адвайзър ЕООД. и служителите на компанията не контролират и не носят отговорност за съдържанието, поддръжката и безопасността на тези външни ресурси.

3. Съдържанието на категориите в Информер БГ се управлява от редактори. Редактор на категория в Информер БГ по смисъла на настоящите Условия, е физическо лице, на което администрацията на Евро Адвайзър ЕООД. предостави достъп до редакторския панел за управление на съдържанието на съответната категория (поддомейн на Informer.bg).

Редакторите на категориите се назначават по усмотрение на администрацията на Евро Адвайзър ЕООД. Всеки желаещ да редактира категория в Информер БГ може да изпрати молба-кандидатстване (на тази страница), която се разглежда от администрацията на Евро Адвайзър ЕООД.

Задължения на Редактора в Информер БГ:

 • да предостави на администрацията на Евро Адвайзър ЕООД. истинското си име (то ще бъде достъпно за информация на посетителите на Информер БГ) и актуални координати за връзка (се използват само от администрацията на Евро Адвайзър ЕООД. за връзка с редактора).

 • да публикува на страницата на своята категория връзки към сайтове, страници, файлове или видео по съответстващата на категорията тематика;

 • да публикува най-малко 50 тематични препратки в рамките на две седмици от датата на получаване на достъп до редакторския панел на категорията;

 • да поддържа препратки (хипер-връзки към ресурси в интернет-мрежата) на категорията актуални и действащи;

 • да не публикува препратки (хипер-връзки към ресурси в интернет-мрежата) към други каталози, портали и справочници;

 • броят на публикуваните в категорията препратки (хипер-връзки към ресурси в интернет-мрежата), водещи към един и същ домейн, да не превишават 10% от общия брой препратки в категорията (не повече от 1 на 10);

 • да не публикува препратки към страниците на интернет-магазини, партньорски (affiliate) препратки и други страници, съдържащи само птърговски предложения, освен в случаите, когато препратката е маркирана като “VIP”;

 • да не нарушава българските закони и/или на международни конвенции, спогодби и чужди закони, регламентиращи правомерното използване на информационните и/или други ресурси в Интернет,

 • да не извършва злоумишлени и преднамерени действия или бездействия, нанасящи имуществени и/или неимуществени вреди на Евро Адвайзър ЕООД.

 • да не публикува препратки, текстове или реклами, които съдържат обиден, нецензурен, пропаганден материал, свързани или водещи към “сайтове за възрастни”, тези с расистстко съдъжание или подронващи достойнството на човека, също така и такива, целящи да подронят авторитета на Информер БГ, Евро Адвайзър ЕООД. или други управлявани от компанията сайтове.

Редактор в Информер БГ има право:

 • да получи достъп до редакторския панел на съответната категория в Информер БГ;

 • да публикува препратки към ресурси в интернет-мрежата по своя преценка, стига те да отговарят на настоящите Условия;

 • да публикува собствени авторски статии по съответстващата на категорията тематика;

 • да променя дизайна на страницата на категорията, спазвайки указанията за работа с редакторския панел;

 • да публикува VIP-препратки, за които да получава възнаграждение (без каквото и да било участие и/или посредничество на Евро Адвайзър ЕООД.). Броят на платените препратки не трябва да превишава 1 на всеки 10 препратки в категорията;

 • да публикува собствен рекламен код (html или javascript), спазвайки указанията за работа с редакторския панел, за които да получава възнаграждение (без каквото и да било участие и/или посредничество на Евро Адвайзър ЕООД.).

 • категорията, която редактира, да бъде включена в рекламните кампании за популяризиране на Информер БГ

Спиране на редакторския достъп е в случаите:

 • на писмена молба от редактора, изпратена от E-mailа, посочен от редактора като координати за връзка с него. В този случай редакторът може да посочи физическо лице, което би искало да поеме редактирането на категорията;

 • при неспазване на настоящите Условия;

 • при спиране на публикуването на съответната категория и/или на портала Информер БГ.

Администрацията на Информер БГ има право:

 • да изтрива публикуваните от редакторите връзки, ако те не отговарят на настоящите условия;

 • да променя дизайна и програмното осигуряване на Информер БГ;

 • да публикува собствено съдържание, в това число с рекламен характер, на страниците на Информер БГ.

5. Евро Адвайзър ЕООД. не носи отговорност за верността на подадените от редакторите лични данни. По преценка на администрацията на Информер БГ е възможно да бъде посочен псевдоним, а не истинското име на редактора. Евро Адвайзър ЕООД. и служителите на компанията не носят отговорност за материалите и препратките (хипер-линкове към ресурси в интернет-мрежата), публикувани от редакторите на категориите в Информер БГ. Ако смятате, че има притеснително съдържание на страниците на Информер БГ, молим да ни уведомите на E-mail: admin [@] informer.bg

6. Използването на информация от сайта, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препечатването на цели материали става само след писмено съгласие от Евро Адвайзър ЕООД.

Съдържанието на Информер БГ, програмния код, бази данни и графичното оформление са изключителна собственост на Евро Адвайзър ЕООД (ако изрично не е посочено друго) и се намират под закрилата на действащото законодателство за авторските и сродните му права. Забранено е частично или пълно им използване и/или копиране без изричното писмено споразумение с Евро Адвайзър ЕООД.

7. Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на тази страница.

8. Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред съответната институция, съгласно Българското законодателство.

© Последна актуализация: 08.01.2010 г. Евро Адвайзър ЕООД.

© 2008-2014, Created by Evro Adviser. Всички права запазени.